Meedoen

Compensatie en participatie
De gemeente en de initiatiefnemers hechten veel waarde aan volwaardige deelname van de omgeving in de ontwikkeling van het windpark en volgen de richtlijnen van de windsector zoals afgesproken in de Gedragscode participatie en draagvlak wind op land van NWEA. De initiatiefnemers bieden daarvoor ruime mogelijkheden, onder andere door het oprichten van een windfonds en het aanbieden van financiële participatie. De initiatiefnemers realiseren zich dat de mogelijke komst van het windpark impact heeft op de omgeving en proberen deze zo klein mogelijk te houden en daar ook iets voor terug te geven. Los daarvan behoudt u alle rechten om in dit proces uw stem te laten horen en indien u dit wenst bezwaar aan te tekenen tegen de plannen.

Klankbordgroep
Op verzoek van de gemeente is een klankbordgroep geformeerd, waarin de wensen en zorgen van omwonenden worden besproken. Ook bestedingen uit het windfonds en financiële participatie worden in de klankbordgroep besproken. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep vond plaats op 24 juni 2019.

Windfonds
Per jaar wordt uit de opbrengsten van de windmolens tussen de € 10.000 en € 20.000 gestort in het windfonds. Uit dit fonds kunnen investeringen worden gedaan die de leefbaarheid in de omliggende dorpen ten goede komen. In de klankbordgroep wordt besproken welke projecten en activiteiten in aanmerking komen voor een vergoeding uit het fonds.

Heeft u een idee of een initiatief voor het windfonds?

De initiatiefnemers horen graag wat uw ideeën zijn voor het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving! U kunt deze mailen aan wp.caprice@renewablefactory.com

Vergoeding direct omwonenden
Voor de direct omwonenden (binnen een straal van 700m van het windpark) is jaarlijks een bedrag van 25.000,- euro beschikbaar, als tegemoetkoming voor mogelijke woongenotderving. Dit bedrag wordt verdeeld via een verdeelsleutel: hoe dichter de woning bij het windpark, hoe hoger het jaarlijkse bedrag. Dit bedrag is zo goed als netto, aangezien dit in belasting box 3 valt (belast 1,2% netto). Dit bedrag ontvangt u jaarlijks gedurende de looptijd van het windpark (25 jaar) inclusief inflatiecorrectie.

Obligatieregeling
Alle inwoners van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld om mee te profiteren van het rendement van het windpark middels een obligatieregeling, met een vast rendement van circa 5%.

Planschaderegeling
Met de komst van het windpark kunnen het uitzicht en omgevingskarakteristiek worden aangetast. Hierdoor kan voor uw woning planschade ontstaan in de vorm van een waardedaling. Mocht dit gebeuren dan wordt dit verlies van waarde vergoed, o.b.v. een onafhankelijk taxatie.

Erfbeplanting
Conform art. 3.12 van de Activiteitenregeling Milieubeheer dient iedere windturbine voorzien te zijn van een automatische stilstandsvoorziening en mag er maximaal 5 uur en 40 min per jaar slagschaduw optreden op uw woning. Wij gaan nog een stap verder en regelen de slagschaduw terug naar 0 uur per jaar. Dit wordt in de vergunning geborgd. Daarnaast bieden wij u met de zichtregeling de mogelijkheid om in overleg uw erfbeplanting aan te passen op onze kosten. Zo kunt u het zicht op de windturbines beperken.